Trigger là gì, nghĩa của từ trigger

     

Trigger là gì ?

Hiểu dễ dàng và đơn giản thì Trigger là 1 trong stored procedure không tồn tại tđắm say số. Trigger thực thi một cách tự động Lúc một trong các tía câu lệnh Insert, Update, Delete làm cho đổi khác dữ liệu trên bảng gồm chứa trigger.

*

Khi người dùng đặt đơn hàng hãy auto cập nhật con số tồn vào bảng kho hàng.

Giải pháp

Lúc người dùng mua hàng ta chỉ có 3 loại thao tác thiết yếu cùng với cơ sở dữ liệu là : Insert, Delete, UpdateVậy chỉ cần tạo ra 3 trigger khớp ứng là ok
*

Đặt sản phẩm 5 sản phẩm cùng với mã là 1

*

Cập nhật lên 10

*

Cập nhật về 3

*

Cập nhật một số trong những thông báo không giống mà lại ko liên quan mang lại số lượng

*

Xóa solo đặt hàng

*

Source code bài toàn
*

Trigger Xóa

*

Trigger Sửa

*

/* update hàng vào kho sau khoản thời gian mua hàng hoặc cập nhật */CREATE TRIGGER trg_DatHang ON tbl_DatHang AFTER INSERT AS BEGINUPDATE tbl_KhoHangSET SoLuongTon = SoLuongTon - (SELECT SoLuongDatFROM insertedWHERE MaHang = tbl_KhoHang.MaHang)FROM tbl_KhoHangJOIN inserted ON tbl_KhoHang.MaHang = inserted.MaHangENDGO/* cập nhật sản phẩm trong kho sau khi update mua hàng */CREATE TRIGGER trg_CapNhatDatHang on tbl_DatHang after update ASBEGIN UPDATE tbl_KhoHang SET SoLuongTon = SoLuongTon - (SELECT SoLuongDat FROM inserted WHERE MaHang = tbl_KhoHang.MaHang) + (SELECT SoLuongDat FROM deleted WHERE MaHang = tbl_KhoHang.MaHang) FROM tbl_KhoHang JOIN deleted ON tbl_KhoHang.MaHang = deleted.MaHangendGO/* update sản phẩm trong kho sau khi hủy mua hàng */create TRIGGER trg_HuyDatHang ON tbl_DatHang FOR DELETE AS BEGINUPDATE tbl_KhoHangSET SoLuongTon = SoLuongTon + (SELECT SoLuongDat FROM deleted WHERE MaHang = tbl_KhoHang.MaHang)FROM tbl_KhoHang JOIN deleted ON tbl_KhoHang.MaHang = deleted.MaHangEND

Kết luận

Việc mà bạn thực hiện Trigger là không cần với họ thường tưởng rằng vì vậy cơ mà chả ai dùng nó là trọn vẹn không đúng
*
. Nhưng Trigger theo nhỏng bản thân khám phá qua thì vẫn có khá nhiều địa điểm vẫn áp dụng nó vào mục đích riêng biệt của mình.


Chuyên mục: Đầu tư tài chính