Sloth là gì

     

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự hozo.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Sloth là gì

Sloths have sầu very poor eyesight and hearing, & rely almost entirely on their senses of touch và smell lớn find food.
Osteoderms are uncomtháng in mammals, but do occur in many xenarthrans (glyptodonts, armadillos, ground sloths).
Lianas also provide access routes in the forest canopy for many arboreal animals, including ants and many other invertebrates, lizards, rodents, sloths, monkeys, & lemurs.
Three-toed sloths are predominantly diurnal, although they can be active sầu at any hour of the day, while two-toed sloths are nocturnal.
Male three-toed sloths are attracted to lớn females in estrus by their screams echoing throughout the canopy.
Mammals are rare but there are still wildcats, wilddogs, sagui monkeys, sloths, skunks, deer, capivara và bats.
On the islvà, the park protects forests, mangroves, monkeys, sloths, caiman, crocodile, & 28 species of amphibians & reptiles.
Despite sloths" apparent defenselessness, predators vày not pose special problems: sloths blkết thúc in with the trees và, moving only slowly, vì not attract attention.
Các quan điểm của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của các chỉnh sửa viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press hay của những bên cấp phép.


Xem thêm: Cách Mua Đồng Ripple (Xrp) Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Từng Bước Cách Mua Bán Ripple

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Đầu tư tài chính