Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

     

Báo cáo kết quả kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp và chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính. Nói cách khác báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Mục đích hoạt động của mọi doanh nghiệp chính là lợi nhuận, cho nên nắm bắt chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh có tác động quan trọng tới việc ra quyết định, và xây dựng kế hoạch cho tương lai.


Nội dung chính


1. Phân tích báo cáo kinh doanh

2.Hướng dẫn lập báo cáo kinh doanh

3. Lời kết


1. Phân tích báo cáo kinh doanh

Sử dụng miễn phí phần mềm quản lý bán hàng

Hơn 80+ báo cáo kinh doanh giúp đưa ra quyết định bán đúng đắn

*


Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác.Báo cáo kết quả kinh doanh có 2 phần gồm lãi vàlỗ là phần các công ty đại chúng công bố cho các nhà đầu tư.

- Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh Phần Lãi, lỗ chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động về tài chính và hoạt động khác (không thường xuyên).

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: Doanh thu (thuần) bán hàng và cung cấp dịch vụ, Giá vốn hàng bán và Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng.

- Lợi nhuận gộp từ bán hàng = Doanh thu thuần bán hàng – Giá vốn hàng bán.

- Chỉ tiêu này cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang về bao nhiêu tiền. Lợi nhuận gộp tăng có thể do doanh thu thuần tăng hoặc giá vốn hàng bán giảm.

Xem thêm: Download Metastock 11 Pro Full Crack Free Download 1Bfdcm, Metastock 11 Pro Full Crack

1Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2Các khoản giảm trừ doanh thu
3Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(1) -(2)
4Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp
5Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(3) -(4)

- Hoạt động tài chính thể hiện qua 2 chỉ tiêu:Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính. Doanh thu tài chính có từ các nguồn: như lãi tiền gửi, lãi nhận từ việc đầu tư, mua bán trái phiếu, cổ phiếu,…

- Chi phí tài chính: Gồm có chi phí lãi vay, chi phí dự phòng các khoản đầu tư tài chính, lỗ từ đầu tư tài chính, lỗ do chênh lệch tỷ giá,…

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu thế hiện kết quả nhận được từ hai hoạt động bán hàng và tài chính, sau khi trừ đi Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Lợi nhuận thuần từ kinh doanh = Lợi nhuận gộp từ bán hàng + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Hoạt động khác: thể hiện qua hai chỉ tiêu Thu nhập khác và Chi phí khác.

1LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
2Doanh thu tài chính
3Chi phí tài chính
4Chi phí bán hàng
5Chi phí quản lý doanh nghiệp
6Lợi nhuận thuần từ kinh doanh(6) = (1) + (2) – (3) – (4) – (5)

- Thu nhập khác có nguồn từ: lãi thanh lý, nhượng bán tài sản, hoặc là được bồi thường… và ngược lại Chi phí khác có nguồn từ lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản, phải bồi thường do vi phạm hợp đồng,…

- Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ kinh doanh + (Doanh thu khác – Chi phí khác).

- Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Chi phí thuế thu nhập hiện hành phải nộp

1

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh

2

Thu nhập khác

3

Chi phí khác

4

Lợi nhuậntừ hoạt động khác

(4)= (2) – (3)
5

Lợi nhuận trước thuế

(5) = (1) + (4)

- Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong 1 kỳ cho ta thấy hoạt động nào đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông thường hoạt động chính phải đóng góp lớn nhất.

- Khi so sánh với các kỳ trước đó, ta có thể thấy biến động tăng hay giảm của từng hoạt động. Thông thường hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng là tốt.

Kết quả kinh doanh sẽ cho chúng ta biết tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, nên khi nhìn vào tài liệu này các nhà đầu tư có thể thấy rõ nhất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.


Chuyên mục: Đầu tư tài chính