Hozo không có chính sách bảo hiểm cho các thành viên Hozo trừ khi có thỏa thuận rõ ràng giữa Hozo và người dùng.