Người đăng việc là ai?

Người đăng việc bao gồm tất cả các đối tượng là gia đình, cá nhân hay doanh nghiệp có nhu cầu tuyển người lao động thời vụ, phát sinh tức thời, bao gồm cả lao động phổ thông hoặc lao động có chuyên môn.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi