Cơ sở dữ liệu phân tán là gì

     
52 Small Changes for the Mind: Improve Memory * Minimize Stress * Increase Productivity * Boost Happiness Brett Blumenthal


Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu phân tán là gì

*

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
*

*Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Speculate Là Gì Speculate Là Gì, Nghĩa Của Từ Speculate

*

*

Own It All: How to Stop Waiting for Change và Start Creating It. Because Your Life Belongs to You. Andrea Isabelle Lucas

định hướng các đại lý tài liệu phân tán

1. 1MỤC LỤC1.KHÁI NIỆM CSDL PHÂN TÁN: ................................................................................... 32.KIẾN TRÚC CỦA MỘT HỆ CSDL PHÂN TÁN:........................................................... 43.HỆ QUẢN TRỊ cơ sở dữ liệu PHÂN TÁN (HQTCSDLPT) VÀ PHÂN LOẠI:........................... 63.1.CÁC LOẠI CSDL PHÂN TÁN:.............................................................................. 64.KĨ THUẬT PHÂN ĐOẠN, SAO BẢN VÀ ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU:....................................... 8A. CÁC ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC TRONG THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN: ....................... 8B. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN: .................................................................... 9C.SAO LẶPhường DỮ LIỆU: .............................................................................................. 13 chiều.ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU:................................................................................................. 145. TÍNH TRONG SUỐT CỦA HQTCSDLPT: ................................................................ 14A.TRONG SUỐT PHÂN ĐOẠN (FRAGMENTATION TRANSPARENCY):.............. 14B.TÍNH TRONG SUỐT VỀ VỊ TRÍ (LOCATION TRANSPARENCY): ....................... 16C. TRONG SUỐT ÁNH XẠ ĐỊA PHƯƠNG (LOCAL MAPPING TRANSPARENCY):................................................................................................................................... 17D. TRONG SUỐT NHÂN BẢN (REPLICATION TRANSPARENCY):....................... 186. THIẾT KẾ CƠ STại DỮ LIỆU PHÂN TÁN:................................................................. 18A. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ CSDL:........................................................................ 18B. ĐỐI TƯỢNG THIẾT KẾ CỦA CƠ STại DỮ LIỆU PHÂN TÁN:......................... 19C. CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN THIẾT KẾ CSDL:.................................................... 20D. THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN CƠ SỞ DỮ LIỆU: .................................................... 237. XỬ LÝ TRUY VẤN TRONG cơ sở dữ liệu PHÂN TÁN:....................................................... 308.CƠ STại DỮ LIỆU PHÂN TÁN TRONG ORACLE...................................................... 448.1.CÁC KHÁI NIỆM:................................................................................................ 448.2.TỔNG QUAN CSDLPT TRONG ORACLE: ........................................................ 458.2.1.HỆ THỐNG CSDLPT ĐỒNG NHẤT:............................................................. 458.2.2.HỆ THỐNG CSDLPT KHÔNG ĐỒNG NHẤT:............................................... 468.2.3.DATABASE LINKS(LIÊN KẾT CSDL):.......................................................... 498.2.4.CÁC TÊN CSDL TOÀN CỤC TRONG CÁC LIÊN KẾT CSDL: .................... 518.3.GIẢI QUYẾT MẪU THUẪN TRONG MÔI TRƯỜNG PHÂN TÁN:...................... 53

Chuyên mục: Đầu tư tài chính