Cơ sở dữ liệu phân tán là gì

52 Small Changes for the Mind: Improve Memory * Minimize Stress * Increase Productivity * Boost Happiness Brett Blumenthal


Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu phân tán là gì

*

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
*

*Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Speculate Là Gì Speculate Là Gì, Nghĩa Của Từ Speculate

*

*

Own It All: How to Stop Waiting for Change và Start Creating It. Because Your Life Belongs to You. Andrea Isabelle Lucas


Xem thêm: Hồ Sơ Chốt Sổ Bảo Hiểm Xã Hội & Hình Thức Nộp Hồ Sơ Báo Chốt Bhxh

định hướng các đại lý tài liệu phân tán

1. 1MỤC LỤC1.KHÁI NIỆM CSDL PHÂN TÁN: ................................................................................... 32.KIẾN TRÚC CỦA MỘT HỆ CSDL PHÂN TÁN:........................................................... 43.HỆ QUẢN TRỊ cơ sở dữ liệu PHÂN TÁN (HQTCSDLPT) VÀ PHÂN LOẠI:........................... 63.1.CÁC LOẠI CSDL PHÂN TÁN:.............................................................................. 64.KĨ THUẬT PHÂN ĐOẠN, SAO BẢN VÀ ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU:....................................... 8A. CÁC ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC TRONG THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN: ....................... 8B. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN: .................................................................... 9C.SAO LẶPhường DỮ LIỆU: .............................................................................................. 13 chiều.ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU:................................................................................................. 145. TÍNH TRONG SUỐT CỦA HQTCSDLPT: ................................................................ 14A.TRONG SUỐT PHÂN ĐOẠN (FRAGMENTATION TRANSPARENCY):.............. 14B.TÍNH TRONG SUỐT VỀ VỊ TRÍ (LOCATION TRANSPARENCY): ....................... 16C. TRONG SUỐT ÁNH XẠ ĐỊA PHƯƠNG (LOCAL MAPPING TRANSPARENCY):................................................................................................................................... 17D. TRONG SUỐT NHÂN BẢN (REPLICATION TRANSPARENCY):....................... 186. THIẾT KẾ CƠ STại DỮ LIỆU PHÂN TÁN:................................................................. 18A. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ CSDL:........................................................................ 18B. ĐỐI TƯỢNG THIẾT KẾ CỦA CƠ STại DỮ LIỆU PHÂN TÁN:......................... 19C. CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN THIẾT KẾ CSDL:.................................................... 20D. THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN CƠ SỞ DỮ LIỆU: .................................................... 237. XỬ LÝ TRUY VẤN TRONG cơ sở dữ liệu PHÂN TÁN:....................................................... 308.CƠ STại DỮ LIỆU PHÂN TÁN TRONG ORACLE...................................................... 448.1.CÁC KHÁI NIỆM:................................................................................................ 448.2.TỔNG QUAN CSDLPT TRONG ORACLE: ........................................................ 458.2.1.HỆ THỐNG CSDLPT ĐỒNG NHẤT:............................................................. 458.2.2.HỆ THỐNG CSDLPT KHÔNG ĐỒNG NHẤT:............................................... 468.2.3.DATABASE LINKS(LIÊN KẾT CSDL):.......................................................... 498.2.4.CÁC TÊN CSDL TOÀN CỤC TRONG CÁC LIÊN KẾT CSDL: .................... 518.3.GIẢI QUYẾT MẪU THUẪN TRONG MÔI TRƯỜNG PHÂN TÁN:...................... 53

Chuyên mục: Đầu tư tài chính