Carry

     
khổng lồ hold something or someone with your hands, arms, or on your bachồng and transport it, hyên, or her from one place khổng lồ another:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ hozo.vn.

Bạn đang xem: Carry

Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


figurative He will carry the memory of the accident with him (= will rethành viên the accident) for ever.

Xem thêm:


Luckily they had a very strong actor in the main part & he managed to lớn carry the whole play (= make a success of it through his own performance).
The bosses" plans to reorganize the company won"t succeed unless they can carry the workforce with them.
If we carry this argument lớn its logical conclusion, we realize that further investment is not a good idea.
in American football, lớn carry the ball forward across the field, gaining an advantage for your team:
in American football, an occasion when a player carries the ball forward across the field, gaining an advantage for his or her team:
lớn include a particular cửa nhà of news, information, etc. in something printed, broadcast, or sent over electric wires:
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Đầu tư tài chính