Burger là gì

     
meat or other food made inkhổng lồ a round, fairly flat shape, fried & usually eaten between two halves of a bread roll:


Bạn đang xem: Burger là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự hozo.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


If their non-perishable equipment has been confiscated, they will dump the semi-cooked burgers and hot dogs.
Those franchises include many household names, selling burgers và all types of takeaway meals, and services such as photocopying, drain cleaning, picture framing and printing.
People are used khổng lồ eating real food —although, of course, huge amounts of chips và burgers are also eaten.
Clauses 4 & 5 could mean that there are more people selling burgers on dirty old trolleys than on clean new ones.
We anticipate that with the inevitable substantial increase in price there will be a further switch lớn burgers.
In the fairly recent past, we saw a great petition to cthua trận down a burger & pizza bar because there were always fights outside it.
Các ý kiến của các ví dụ không trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press xuất xắc của các bên cấp giấy phép.
*Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư tài chính