Booze là gì

     

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ hozo.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.
Bạn đang xem: Booze là gì

He eats and drinks himself through enormous portions & grotesquely long lists of food & booze & generally has nothing else on his mind.
I have sầu never understood why people who visit places khổng lồ see the scenery want to lớn spover all their time sitting in pubs boozing.
All those who want to booze could booze at the same time as they reckon to be listening to speeches.
The temperance people outlawed booze, but people went on drinking it, just as people will go on smoking if they want to bởi so.
The problem occurs with under-age kids of 15 and 16, because of the cheap booze that they are able to lớn get.
Các quan điểm của những ví dụ không miêu tả quan điểm của những biên tập viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press giỏi của các công ty cấp phép.
*

lớn walk with large, noticeable movements, especially lớn attract attention or show that you are angry

Về bài toán này


Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư tài chính