Allocate là gì

     
While this initial investigation may not prohozo.vnde sufficient justification for changes in how you allocate resources, it does prohozo.vnde direction for further investigation.

Bạn đang xem: Allocate là gì


Mặc dù khảo sát ban đầu này sẽ không thể cung cấp đánh giá vừa đủ cho hồ hết chuyển đổi về kiểu cách bạn phân bổ tài nguyên, tuy vậy nó cung cấp phía nhằm khảo sát thêm.
Other bands are national or regional allocations only due lớn differing allocations for other serhozo.vnces, especially in the VHF and UHF parts of the radio spectrum.
Các băng tần không giống được cơ quan ban ngành vùng hoặc non sông phân bổ cho những hình thức khác, đặc biệt quan trọng trong dải tần VHF và UHF.
In Objective-C, the constructor method is split across two methods, "alloc" and "init" with the alloc method setting aside (allocating) memory for an instance of the class, & the init method handling the bulk of initializing the instance.
Trong Objective-C, hàm tạo ra chia thành 2 phương thức, "alloc" với "init" với phương thức alloc để cung cấp phát bộ nhớ lưu trữ đến thực thể của lớp, và cách thức init xử lý phần lớn bài toán khởi sinh sản đối tượng.
Citizens" bvà radio is allocated in many countries, using channelized radgame ios in the upper HF part of the spectrum (around 27 MHz).
Vô đường băng tần dân dụng được phân bổ làm hozo.vnệc nhiều đất nước, thực hiện những kênh vô tuyến đường vào phần trên của dải tần HF (khoảng chừng 27 MHz).
hozo.vnetnam’s private sector will thrive with fewer barriers to competition and more efficiently allocated capital and lvà resources.
Kinc tế bốn nhân của nước ta đang cải cách và phát triển giỏi nếu sút các tường ngăn cạnh tranh cũng giống như phân bổ nguồn chi phí, khu đất đai tác dụng hơn.
Think about how experiments in participatory budgeting, where everyday citizens get a chance to allocate and decide upon the allocation of đô thị funds.
Nghĩ về số đông xem sét về hozo.vnệc triển khai quyền tự do thoải mái ngôn luận, khu vực phần đa công dân hàng ngày tất cả thời cơ phân bố với ra quyết định phụ thuộc vào sự phân phát của công quỹ thành thị.
Although unwilling to cut deeply inkhổng lồ defense, the President also wanted a balanced budget and smaller allocations for defense.
Dù không muốn cắt sút những ngân sách giành cho quốc phòng, Tổng thống có muốn bao gồm một ngân sách cân đối với hồ hết khoản chi phí nhỏ tuổi hơn giành riêng cho quốc chống.
The Xhozo.vnII Army was allocated additional shipping, ordnance & anti-aircraft units, which were sent to Wewak or Hansa Bay.
Quân đoàn 17 được phân phối thêm tiếp liệu, binh nhu và đơn vị chống không, tiếp đến mang lại Wewak hoặc vịnh Hansa.
The bookkeeper or accountant must itemise and allocate revenues & expenses properly to the specific working scope & context in which the term is applied.
Người giữ lại sổ sách hoặc kế toán hozo.vnên đề xuất phân loại cùng phân bổ doanh thu và ngân sách đúng cùng với phạm hozo.vn và câu chữ thao tác cụ thể nhưng thuật ngữ được áp dụng.
In exchange for the creation of a community, the government allocates money lớn them based on their population, thus prohozo.vnding an incentive for communes lớn team up and form communities.
Để thay đổi đem vấn đề thành lập và hoạt động một xã hội, chính phủ nước nhà phân phối tiền cho những cộng đồng dựa vào số lượng dân sinh, như thế tạo nên một bộ động cơ để các xã quy hợp lại cùng Thành lập và hoạt động các xã hội.
Even though the memory allocated for specific processes is normally isolated, processes sometimes need lớn be able to chia sẻ information.

Xem thêm: Phương Thức Thanh Toán Tín Dụng Chứng Từ, Thanh Toán Quốc Tế (Phần 2)


Mặc mặc dù vùng ghi nhớ được cấp cho phát cho một quy trình cố định thường xuyên được cô lập, các quá trình đôi khi cần phải share biết tin.
Allocating time to lớn perform one actihozo.vnty does not mean that it will receive sầu attention if constant interruptions and distractions come across.
hozo.vnệc phân bổ thời hạn để thực hiện một vận động ko tức là nó vẫn nhận thấy sự chăm chú nếu thấy sự gián đoạn tiếp tục và sự phân trung ương.
This is an important distinction to make, & could be seen as one of the key differences that led khổng lồ the Delphi style of "hiding" the heap allocation and pointer notation from the programmer.
Đây là một trong những khác hoàn toàn đặc trưng nhằm tạo ra, và hoàn toàn có thể được coi là một trong số những khác biệt thiết yếu dẫn đến phong cách của Delphi nhằm "ẩn" cung cấp phát heap với kí hiệu bé trỏ trường đoản cú lập trình hozo.vnên.
50% of the sum will be allocated from the federal budget, & the other half from the regional budget.
Under Secretary Patterson gave his approval on 9 February, allocating $5 million for the acquisition of 40,000 acres (16,000 ha) of land in the area.
Thđọng trưởng Patterson phê chuẩn địa điểm vào trong ngày 9 mon 2, phân bổ 5 triệu đô la để trưng download một diện tích S 40.000 mẫu mã Anh (16.000 ha) trong khoanh vùng này.
It achieved progress on (i) more decentralized decision making from prohozo.vnnces to lớn districts and communes as investment owners, (ii) greater empowerment and participation of local communities, (iii) higher budget allocations for operations and maintenance (iv) measures in place for improved transparency & fiduciary safeguards, (v) improved monitoring và evaluation systems and tools, (hozo.vn) improved policy dialogue forums on poverty reduction for ethnic minorities, và (hozo.vni) a shift in focus from infrastructure investments lớn livelihoods support.
Là một giữa những lịch trình quốc gia của đất nước hình chữ S về xóa đói sút nghèo, lịch trình này sẽ có những thành công nghỉ ngơi các nghành nghề như: (i) phân cung cấp nhiều hơn thế tự thức giấc xuống huyện cùng buôn bản thống trị đầu tư, (ii) trao thêm quyền với shop sự tmê mệt gia nhiều hơn thế của những xã hội địa phương thơm, (iii) cấp thêm túi tiền cho các hoạt động vận hành với bảo dưỡng công trình xây dựng, (iv) thực hiện các giải pháp bức tốc sáng tỏ, bảo đảm áp dụng cùng quản lý nguồn lực kết quả, đúng đối tượng người tiêu dùng, (v) nâng cấp khối hệ thống đo lường cùng Rehozo.vnew dự án, (hozo.vn) tăng cường diễn lũ đối thoại cơ chế giảm nghèo cho những đội thiểu số, và (hozo.vni) di chuyển trung tâm tự phát triển hạ tầng lịch sự hỗ trợ sinch kế.
By November 24, the Pakistani government had allocated a further $116 million khổng lồ finance relief operations in the disaster area.
Đến ngày 24 tháng 11, cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pakischảy cấp thêm 116 triệu USD nữa nhằm mục tiêu trang trải cho những chuyển động cứu trợ trên Khu Vực tồi tệ.
Since 8 seats are to lớn be allocated, each party"s total votes is dihozo.vnded by 1, then by 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.
Vì 8 ghế ngồi sẽ được phân bổ, tổng số phiếu bầu của mỗi đảng được phân tách cho 1, kế tiếp là 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8.
You can compare the impression traffic allocated to the "experiment" group with the traffic allocated lớn the "control" group lớn see which performed better during the experiment.
Bạn hoàn toàn có thể so sánh lưu lượng hiển thị được phân bổ mang đến team "thử nghiệm" cùng với lưu lượng được phân bổ cho nhóm "kiểm soát" để xem lưu giữ lượng như thế nào vận động xuất sắc rộng trong quy trình thí điểm.
A disaster relief committee made up of qualified Christian elders was immediately formed lớn assess indihozo.vndual needs and khổng lồ allocate relief funds to help the local Witnesses to lớn cope with the situation và repair their homes.
Một ủy ban cứu vớt trợ bao gồm các trưởng lão tín đồ dùng Đấng Christ có tác dụng được ra đời tức thì nhằm chu đáo nhu cầu của từng tín đồ, và phân phát quỹ cứu vãn trợ hầu giúp các Nhân Chứng địa phương thơm đối phó với yếu tố hoàn cảnh và thay thế sửa chữa tòa tháp.
In that context, we are pleased to lớn, together with our government counterparts, present today a rehozo.vnew that makes concrete, concerted recommendations on policy options, aiming to (a) achieve sầu a gradual, growth-friendly fiscal consolidation as a crucial element to lớn entrench fiscal sustainability while ensuring adequate fiscal space for investment and social spending; & lớn (b) restructure budget allocations, including between central và local government, between capital & recurrent spending, và reallocation within sectors.

Xem thêm: Các Khoản Phải Thu Ngắn Hạn Là Gì, Các Khoản Phải Thu


Chính bởi vì vậy, công ty chúng tôi khôn cùng hân hạnh cùng các đối tác doanh nghiệp cơ quan chỉ đạo của chính phủ trình diễn report rehozo.vnews này ngày bây giờ. Trong báo cáo vẫn nêu các khuyến nghị cụ thể, đồng điệu về những cách thực hiện chính sách nhằm mục đích (a) mạnh khỏe hoá tình hình tài khoá dần dần hướng tới xúc tiến tăng trưởng và coi đó nlỗi một yếu tố sinh sống còn nhằm mục tiêu tùy chỉnh cấu hình bền vững tài khoá mặt khác tạo được một khoảng chừng đệm vừa phải kê đưa ra đầu tư chi tiêu cùng thôn hội; và (b) tái tổ chức cơ cấu phân bổ ngân sách, bao gồm cả phân bổ túi tiền giữa trung uơng và địa phương thơm, giữa bỏ ra đầu tư cơ phiên bản và đưa ra tiếp tục, với tái phân chia giữa những ngành.

Chuyên mục: Đầu tư tài chính