United states dollar(usd) to vietnam dong(vnd) on 16 jan 2016 (16/01/2016) exchange rates

     Bạn đang xem: United states dollar(usd) to vietnam dong(vnd) on 16 jan 2016 (16/01/2016) exchange rates

31 January 20161 USD = 22230.00 VND
30 January 20161 USD = 22230.00 VND
29 January 20161 USD = 21833.00 VND
28 January 20161 USD = 21889.00 VND
27 January 20161 USD = 21878.00 VND
26 January 20161 USD = 21945.00 VND
25 January 20161 USD = 22094.00 VND
24 January 20161 USD = 22395.00 VND
23 January 20161 USD = 22395.00 VND
22 January 20161 USD = 22112.00 VND
21 January 20161 USD = 22090.00 VND
đôi mươi January 20161 USD = 21961.00 VND
19 January 20161 USD = 22038.00 VND
18 January 20161 USD = 22027.00 VND
17 January 20161 USD = 22416.50 VND
16 January 20161 USD = 22416.50 VND
15 January 20161 USD = 22083.00 VND
14 January 20161 USD = 21937.00 VND
13 January 20161 USD = 22058.00 VND
12 January 20161 USD = 22162.00 VND
11 January 20161 USD = 22002.00 VND
10 January 20161 USD = 22465.00 VND
09 January 20161 USD = 22465.00 VND
08 January 20161 USD = 22014.00 VND
07 January 20161 USD = 22079.00 VND
06 January 20161 USD = 22141.00 VND
05 January 20161 USD = 22320.00 VND
04 January 20161 USD = 22180.00 VND
03 January 20161 USD = 22485.00 VND
02 January 20161 USD = 22485.00 VND
01 January 20161 USD = 22185.00 VNDXem thêm: Biểu Đồ Giá Bitcoin Vault Ngày Hôm Nay, Diễn Biến Phức Tạp, Diễn Đàn Và Trao Đổi Về Bitcoin Vault

Convert USD in VNDConvert VND in USDExchange Rate USDExchange Rate VNDChart USD in VNDChart VND in USDHistoric USD in VNDHistoric VND in USD
USD VND August 2020
USD VND September 2020
USD VND October 2020
USD VND November 2020
USD VND December 2020
USD VND January 2021
USD VND February 2021
USD VND March 2021
USD VND April 2021
USD VND May 2021
USD VND June 2021
USD VND July 2021
USD VND August 2021


Chuyên mục: Đầu tư tài chính